ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
inż. JERZY GAWRYCKI
58-260 Bielawa ul. W. Witosa 3,Tel. 074/ 833-58 Fax 074/834-04-38

 

REGULAMIN PROMOCJI:

 • 1. Postanowienia ogólne:
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Piłka za zakupy” (dalej jako Akcja Promocyjna).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki z siedzibą przy ul. Witosa 3, 58-260 Bielawa, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 8820001652 (zwany dalej „Organizator”) przy udziale Aleksandry Gawryckiej-Tkacz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Ogólnospożywczy (NIP 882-191-82-23) oraz Grzegorza Tkacza prowadzącego działalność pod nazwą Delikatesy Sklep (882-179-19-23), oraz Dariusza Ziernika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Majster (NIP 882-177-80-41).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepach firmowych:
  – Ul. Wolności 63, 58-260 Bielawa;
  – ul. Piastowska 64, 58-260 Bielawa;
  – Pl. Wolności 8, 58-260 Bielawa;
  – Ul. W. Andersa 76, 58-260 Bielawa;
  – Rynek 48, 58-200 Dzierżoniów;
  – os. Złote 9b. 58-200 Dzierżoniów;
  – ul. Świdnicka 17c, 58-200 Dzierżoniów;
  – ul. Ogrodowa 28, 58-250 Pieszyce.
 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 22.06.2018 do 14.07.2018 lub do wyczerpania zapasów.

 

 • 2. Zasady Akcji Promocyjnej:
 1. W akcji promocyjnej może wziąć udział każdy kto posiada aktywną kartę stałego klienta naszej sieci (dalej zwany „Uczestnik”).
 2. Nagrodą za udział w promocji jest skórzana piłka do gry w piłkę nożną z nadrukiem logo firmy JG Przetwórstwo Mięsne.
 3. Aby otrzymać jedną piłkę należy zdobyć 8 naklejek.
 4. Uczestnik który dokona jednorazowego zakupu na wartość minimum 50,00zł otrzyma jedną naklejkę. Każde kolejne 50,00 zł składające się na wartość jednorazowych zakupów skutkuje otrzymaniem kolejnej naklejki.

 

 • 3. Reklamacje
 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Reklamacja może zostać zgłoszona drogą mailową: biuro@gawrycki.pl, lub listownie na adres ul. Witosa 3 58-260 Bielawa.
 4. Składający reklamację powinien zawrzeć w treści swoje dane tak aby umożliwić organizatorowi kontakt, a także powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie do 30 dni od zgłoszenia.
 6. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć dowód zakupu oraz odbioru naklejki lub nagrody głównej w postaci piłki.
 7. Dane osobowe osób zgłaszających reklamację nie będą powierzane do wglądu osobom trzecim ani wykorzystywane w innych celach niż dla procedur reklamacyjnych niniejszej Akcji Promocyjnej. Administratorem danych osobowych będzie Organizator w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
 8. Podanie danych osobowych umożliwiających kontakt jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 9. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
 11. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji Promocyjnych dostępny jest w Sklepach Firmowych oraz na www.gawrycki.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszymi Akcjami Promocyjnymi będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
plakat

Regulamin promocji [POBIERZ]