PROGRAM PARTNERSKI RAZEM

Jerzy Gawrycki

Regulamin Programu Partnerskiego

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Programu partnerskiego „ razem „, zwanego dalej „Programem” jest firma ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JERZY GAWRYCKI z siedzibą w Bielawie, ul. Wincentego Witosa 3 zwana dalej Organizatorem.

1.2 Program organizowany jest na terenie powiatu Dzierżoniowskiego i obejmuje sieć sklepów Firmowych ZPM JERZY GAWRYCKI. Poniżej prezentujemy  listę z adresami  sklepów włączonych do programu:

  • Bielawa, ul. Wolności 30
  • Bielawa, ul. Wolności 63
  • Bielawa, ul. Plac Wolności 8
  • Bielawa, ul. Piastowska 64
  • Bielawa, ul. Berlinga 76
  • Bielawa, Żeromskiego 44/F
  • Dzierżoniów, ul. Rynek 48
  • Dzierżoniów, ul. Świdnicka 17c
  • Dzierżoniów, ul. Oś. Złote 9b

2. Uczestnictwo w  Programie
W Programie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu przystąpienia do programu mają ukończone 18 lat. Jednocześnie informujemy, że programem objęci są wyłącznie klienci detaliczni, zatem zakupy dokonywane w siedzibie Organizatora nie dają możliwości uczestnictwa.

2.1 Program dotyczy towarów dystrybuowanych przez Organizatora, sprzedawanych, w należących do niego punktach sprzedaży. Programem objęte są wszystkie towary z oferty Organizatora.

2.2 Udział w Programie jest dobrowolny.      


3. Przystąpienie do Programu

3.1 Uczestnik przystępuje do Programu poprzez wypełnienie i podpisanie Ankiety Uczestnictwa w Programie dostępnej w punktach sprzedaży Organizatora lub u jego partnerów handlowych. Ankieta musi być podpisana przez osobę przystępującą do programu.

3.2 Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.3 Organizator po akceptacji ankiety, wydaje uczestnikowi kartę klienta oznaczoną numerem identyfikacyjnym.

3.4 Uczestnik po przystąpieniu do programu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości sms informujących o aktualnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.


4. Naliczanie punktów

4.1 Organizator za każdy zakup towarów objętych Programem dokonany w czasie trwania Programu w punktach sprzedaży wymienionych powyżej przyzna Uczestnikowi punkty, które następnie będą mogły zostać przez Uczestnika zamienione na towar w postaci rabatu, który wynosi 1% od wartości transakcji. Dla przykładu zakupy na kwotę 1000zł = dają 10zł rabat. Niewykorzystane punkty z bieżącej transakcji przechodzą do kolejnego rozliczenia.

4.2 Towary objęte programem są premiowane punktami według zasad:

punktacji zwykłej  – 1 pkt. za każdą wydaną 1 zł  podczas zakupów w sklepie, przeliczenia dokonuje się zaokrąglając np: 1,45  w dół do 1 punktu.

punktacji promocyjnej – wg odrębnych zasad określonych przez Organizatora.

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia czasowo z Programu tych towarów, które będą objęte promocjami innego rodzaju niezwiązanymi z Programem, jak również do określenia towarów w ofercie promocyjnej, dla których obowiązywać będzie punktacja promocyjna.

4.4 przypadku zwrotu towarów lub korekt powodujących zmniejszenie obrotu, za które uprzednio naliczono punkty, następuje odjęcie odpowiedniej liczby punktów z konta Uczestnika.

4.5 Punkty gromadzone w ramach Programu przez Uczestnika nie mogą być przekazywane osobom trzecim lub łączone z punktami innych Uczestników.

4.6 W przypadku zagubienia karty klienta, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora programu telefonicznie pod numerem tel. 748335841, 697997759 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: gawrycki@gawrycki.pl. Daje to możliwość zablokowania konta klienta i dokonanie przelewu zgromadzonych punktów na nową kartę klienta.

4.7 Organizator w ramach programu przewiduje również loterię nagród rzeczowych, o której Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą kampanii reklamowej prowadzonej w sieci sklepów lub za pomocą wiadomości sms.


5. Nagrody

5.1 Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia Dyspozycji. W wypadku zaistnienia szczególnych trudności termin ten może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż kolejne 14 dni roboczych. Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona w Dyspozycji odbiera nagrodę osobiście w punkcie sprzedaży Organizatora. O możliwości odbioru nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez pracownika Organizatora.


6. Odpowiedzialność Organizatora

6.1 Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości rabatu lub wydania nagrody.

6.2 Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z prawdą wypełnienie ankiety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak naliczenia punktów w przypadku braku dostępu do Internetu z przyczyn od niego niezależnych.


7. Czas trwania programu

7.1 Program rozpoczyna się 22.03.2011r i trwa do odwołania przez Organizatora na zasadach określonych w pkt. 7.2..

7.2 Program może być zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu programu w materiałach reklamowych, punktach sprzedaży lub na stronie internetowej pod adresem www.gawrycki.pl na 30 dni przed datą zakończenia programu.

7.3 Uczestnikom przysługuje prawo wymiany zgromadzonych punktów na należny rabat w terminie 90 dni od daty zakończenia programu. Po upływie tego terminu przyznane punkty zostaną anulowane.


8. Postanowienia końcowe

8.1 Uczestnik Programu może w każdej chwili  zrezygnować z udziału w Programie.

8.2 Uczestnik Programu może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

8.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu.

8.4 Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Programu oraz Kodeksie Cywilnym.

8.5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.