W ramach kontroli wewnętrznej, wynikającej z dbałości o bezpieczeństwo naszych produktów dla zdrowia Konsumentów, wykonaliśmy przeglądowe badania zawartości benzo(a)pirenu i sumy węglowodorów aromatycznych WWA w naszych wyrobach.
Wyniki nie przekraczają wymaganych poziomów, wymienionych wyżej substancji.
Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) 1881/2006 dotyczące zawartości WWA w wędlinach zaczną obowiązywać w Polsce od 1 września br.